Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanlık Alanlarımız

Danışmanlık Hizmetleri

KPI Danışmanlık, geçmiş dönem tecrübelerinden ve araştırma geliştirme çalışmalarından elde ettiği tecrübe ve bilgiyi çalışma konuları itibari ile yönetim danışmanlığı mesleğine en uygun  temel eğitimli (Endüstri ve İşletme Mühendisi) olan danışmanlık ekibi ile aşağıda aktarılan şekilde danışmanlık hizmeti olarak sunmaktadır ;

Moderatörlük Danışmanlık Hizmeti


Bu hizmetin amacı, arama konferansları, atölye çalışmaları, beyin fırtınası toplantıları gibi kurum içi problemlerin tespiti ve çözümü için ortak akıl oluşturulmasına uygun bir iletişim ortamı yaratmaktır. Moderatör ortak akıl yaratma ve problem çözme teknikleri konusunda bir çok aracı katılımcılara aktararak etkin ve verimli sonuçlar alınmasını sağlar. Moderasyon kurum içi (Örn; Strateji Geliştirme, Vizyon Tespiti vb.), kurumlararası (Paydaş Analizi, SWOT Analizi, PEST Analizi vb.) ve bağımsız bireylerden (algılama ölçümü, memnuniyet ölçümü vb.) oluşan katılımcılara uygulanabilir.

Yönlendirici Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetin amacı, üst ve orta kademe yöneticilere muhtelif yönetim konuları (üretim, satınalma, satış, pazarlama, kalite, insan kaynakları, bilgi işlem, maliyet ve yönetim muhasebesi, strateji, vb.) ile ilgili uygulanabilecek tekniklerden hangilerinin kurumları için daha faydalı olabileceğini aktarmak üzere koçluk hizmeti sunmaktır. Bu hizmet öncesi, yönlendirici danışman tarafından dış ve iç çevre analizi stratejik bir bakış açısıyla gerçekleştirilmekte ve konuyla ilgili mevcut durum analiz raporu yöneticiye sunulmaktadır.

Metodoloji Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetin amacı, dünyada ortaya atılmış ve uygulama alanı bulmuş yönetim teknikleri (süreç yönetimi, aktivite bazlı maliyetlendirme ve yönetim, hedef maliyetleme, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama ve yönetim, stratejik insan kaynakları, COBIT, SOX, balanced scorecard, COSO ve Risk Yönetimi, ICT, CMMI, Web Marketing,  vb.) hakkında bilgi vermek, atölye çalışmaları veya pilot çalışmalar çerçevesinde şirkette kullanımına ön ayak olmaktır. Bu hizmet sonrasında kurumun yönetim tekniğini benimsemesi halinde, kuruma yayılımı için kurum çalışanları kendi başlarına proje yapabilecek şekilde geliştirilmekte ve gereken her aşamada  destek verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetimiz hep en yeni ve sıra dışı uygulamaları kurumlara sunmaktadır.

Uygulama Danışmanlık Hizmeti

Bu hizmetin amacı, kurumun geliştirilebilir her sürecinde bilfiil kurum çalışanları ile birlikte ve dirsek temasında çalışmalar yürütmektir. Uygulama danışmanlık hizmeti, geliştirilebilir konular için çözüm üretme ve bu çözümü uygulamaya almayı kapsar. Ancak, KPI Danışmanı süreçleri bilfiil gerçekleştirmez. Gerçekleştirilmesini denetler, uygulamadaki aksaklıkları düzeltecek fikirler geliştirir ve kurum çalışanlarını yönlendirir.

Yazılım Post-Implementasyon Danışmanlık Hizmeti

Bu hizmetin amacı, MRP II, ERP, CRM, BPR, WM, ICM, IA, DW, SEM, vb. yazılımların standart kurulumları sonrasında etkinlik ve verimliliğini artırmaktır. KPI Danışmanı, öncelikle kurum mevcut durumunu analiz ederek yazılımın buna ne kadar uyarlandığını tespit eder. Yazılımların mevcut analitik özelliklerini kullanarak yazılım sistemini yazılım danışmanları ile birlikte iş sistemine adapte eder. Gerekirse uyarlamaların kullanım eğitimlerini verir.

Destek Danışmanlığı

Bu hizmetin amacı, kısa zamanda kısıtlı kaynaklarla (donanım, yazılım, insan, çalışma alanı vb) tamamlanmak zorunda olunan işler için dış kaynak sağlamaktır. Bu hizmet ile danışman diğer sahip olduğu kaynaklar ile kurum çalışanlarıyla birlikte işleri yetiştirmek üzere destek verir. Bu hizmet nitelikli bir veri girişi veya analizi olabileceği gibi, merkezi bir destek biriminde (örneğin proje merkezinde projelerin takibi) kurum çalışanlarına yardımcı olmak veya çalışma konularıyla ilgili yardımcı eğitmenlik olabilir. KPI Danışmanlık, sadece yönetsel konularla ilgili destek danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Süreç, Kalite ve Proje Yönetimi

İş süreçlerinin, kalite, süre ve maliyet yönünden sürekli iyileştirilmesi günümüz iş dünyasında rekabet avantajı kazanmak için elzemdir.

Stratejik Maliyet ve Bütçe Yönetimi

Günümüzün rekabet koşulları artık ‘doğru’ maliyet bilgisi ve etkin bütçe yönetimini gerektirmektedir.

Operasyon Yönetimi

Stratejik Varlık Yönetimi, MRP, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi başta olmak üzere bir çok konuda hizmet veriyoruz

Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi

Stratejik planların yeterli seviyede yerine getirilip getirilmediği performans yönetim sistemleri ile takip edilir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinliğe dayalı İnsan Kaynakları Yönetim Modeli, insan kaynakları yönetim fonksiyonunu proaktif bir hale getirmekte ve temel işletme yönetiminin bir parçası olarak ele almaktadır.

Risk Yönetimi ve Denetim

Belirsizlik hiçbir zaman yok edilemez ancak, öngörülen durumlar kontrol altında tutulduğunda azaltılabilir.